Prihlásenie

Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie

 

Financie

GRANTY

Program Horizont 2020 pre výskum, vývoj, inovácie
Spoločné projekty, individuálne projekty (SME Instrument), zavádzanie inovácií do praxe (Fast Track to Innovation).

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014-2020
Grantové schémy na podporu konkurencieschopnosti a podnikania sú ešte v procese prípravy.

Erasmus pre mladých podnikateľov
Ak ste si práve založili firmu, alebo sa chystáte podnikať, mohli by ste využiť výmenný program. Získajte pomoc od skúsených podnikateľov z iných krajín Únie.


ÚVERY A RIZIKOVÉ FINANCIE S PODPOROU EÚ

Access2Finance.eu - Prehľad disponibilných finančných nástrojov s podporou EÚ

Úvery a záruky 
 • Program JEREMIE (Sberbank, Slovenská sporiteľňa, SZRB, Tatra banka, UniCredit),
 • Program CIP (ČSOB),
 • iné s podporou EIB/EIF (ČSOB, EIB/RSFS, ČSOB Leasing, SZRB, Tatra banka, Tatra Leasing, UniCredit, UniCredit Leasing, Volksbank, VÚB, OTP).

Rizikový kapitál
 • Program JEREMIE (Limerock Fund Managers, Neulogy Ventures),
 • iné s podporou EIB/EIF (East Accession BV, Enterprise Investor Corporation, HBM Partners, Pontis Venture Partners Management, Royalton Partners).
Informácie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE NA INTERNETE

Portál Vaša Európa pre podnikateľov prináša základné informácie o začatí a rozširovaní podnikania, DPH a clách, predaji do zahraničia, zamestnávaní, požiadavkách na výrobky, financovaní, verejných zákazkách a životnom prostredí. 

Malé a stredné podniky – Portál Európskej komisie: iniciatíva Small Business Act, zlepšenie podnikateľského prostredia, podpora podnikania, prístup na trhy, regionálna politika pre MSP, fakty a čísla, osvedčené postupy, verejné konzultácie, dokumenty a odkazy.

Export Helpdesk – Portál Európskej komisie: 
Informácie o špecifických požiadavkách, tarifách, preferenčných dohodách v rámci jednotného trhu EÚ ako aj tretích krajín a štatistiky ovplyvňujúce podnikanie v rozvojových krajinách. 

Market Access Database – Databáza prístupu k trhom: 
Informácie o požiadavkách, procedúrach, formalitách, tarifách, prekážkach, štatistikách a službách pre MSP pri obchodovaní s tretími krajinami. 

IPR Helpdesk – Práva duševného vlastníctva: 
Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva pre výskumníkov aj firmy najmä v rámci programov EÚ. Portál obsahuje aj  novinky, podujatia, knižnica, školenia a asistenčnú službu. Služby

PORADENSTVO

Prostredníctvom siete  Enterprise Europe Network ponúka Európska komisia bezplatné poradenstvo v oblasti: 
 • podnikania na vnútornom trhu a v tretích krajinách,
 • legislatíve a nariadeniach EÚ pre podnikanie,
 • financovania podnikania,
 • medzinárodného podnikania a hľadania partnerov,
 • výskumu, inovácií a transferu technológií,
 • európskych programov na podporu podnikania, výskumu, vývoja technológií a inovácií,

HĽADANIE PARTNEROV

Prostredníctvom Databázy ponúk na partnerstvo môžu podnikatelia získať prístup k takmer 15 000 komerčným a technologickým profilom, prípadne zadať vlastnú ponuku, resp. požiadavku na nájdenie partnera.

Enterprise Europe Network tiež organizuje pre podnikateľov partnerské podujatia:
 • medzinárodné podujatia zamerané na plánované bilaterálne stretnutia firiem vo vybraných sektoroch,
 • obchodné misie v rámci krajín EÚ alebo tretích krajín.

VÁŠ HLAS V EÚ

Spätná väzba od podnikateľov k Európskej komisii  je veľmi dôležitá. Netransparentná legislatíva spôsobuje MSP dodatočné náklady, znižuje ich konkurencieschopnosť, zapríčiňuje stratu zákaziek a času. Je preto potrebné o  informovať Komisiu, podieľať sa na pripomienkovaní európskej legislatívy – napr. prostredníctvom online konzultácií, databázy spätnej väzby a iných nástrojov, a tak kreovať i podnikateľské prostredie v SR.


Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.